Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

25:e bataljonstaben och ledningsplutonen

25:e bataljonsstaben & ledningspluton - en hemvärnsstab sydväst om Stockholm

Taeliehus bataljonsstab och ledningspluton, är den enhet som leder Stockholms sydvästa hemvärnsbataljon, som fattande tre kompanier (Telge, Svartlösa & Huddinge). Det är vi som stöttar bataljonchefen med beslutsunderlag i arbetet med att leda bataljonen, och ser till att besluten når ut till kompanierna och genomförs. Vi behövs för att bataljonen skall fungera tillsammans som en enhet och kunna samarbeta med andra enheter. Vi är hjärnan bakom musklerna ute i skyttekompanierna.

- Direkt till Bataljonsstaben
- Direkt till Ledningspluton
- Direkt till Gå Med I Hemvärnet
- Direkt till Läs Mer

Vilka är vi?

Vi i 25. bataljonsstaben och ledningspluton ingår i 25. Hemvärnsbataljon, även kallad Taeliehus hemvärnsbataljon som är en av fyra hemvärnsbataljoner i Stockholm. Vi är geografiskt placerade sydväst om Stockholm med primärt upptagningsområde från Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka och Huddinge. Våra fredstida lokaler finns i Botkyrka och vi är inom Försvarsmakten organiserade under Livgardet i Kungsängen.

Den 25. hemvärnsbataljonen inkluderar i övrigt 251. och 252. insatskompanierna, 253. bevakningskompaniet och 254. flyggruppen – vilka också är de enheter vi som stab leder.
Historiskt sett  hette bataljonen tidigare Hemvärnsbataljon Syd, efter en sammanslagning av Svartlösa hemvärnskrets och Södertälje hemvärnskrets i samband med att man gjorde om organisationen från krets till bataljon runt millenieskiftet. Bataljonens tillikanamn Taeliehus kommer från det slottslän som under medeltiden (1318-1527) i stort motsvarar vårt upptagningsområde.

Hemvärnet en del av Försvarsmakten

Hemvärnet är den frivillig del av Försvarsmakten där pesonalen har civlia jobb, men samtidigt ett tjänstgöringsavtal som innebär att man tjänstgör några dagar per år som soldat. Befattningarna och tjänstgöringstid varierar. Huvuddelen av personalen är skyttesoldater och gruppchefer, men det finns många specialistbefattningar.

Hemvärnet utgör med sin stora personal utspridd över hela landet en viktigt komponent i det militära försvaret. Eftersom personalen och materiel finns lokalt har förbanden hög beredskap.


Vad är en bataljonsstab och ledningspluton?

En bataljonsstab och ledningspluton är de enheter som håller samman verksamheten inom en bataljon och ger underlag till chefer för beslut, koordinerar verksamhet och distribuerar informationsflödet inom bataljonen. Bataljonsstaben är specialisterna som förbereder och fattar beslut, medan ledningsplutonen är den del som håller verksamheten i staben igång med de praktiska detaljerna.
En hemvärnsbataljon är en stridande enhet som omfattar 3-5 kompanier och eventuellt även andra enheter som musikkår och vissa specialförband som CBNR eller båtpluton – totalt mellan 300-1100 man beroende på bataljon.

Många från de frivilliga försvarsorganisationerna

Bataljonsstaben och ledningsplutonen utgörs till stor del av personal från de frivilliga försvarsorganisationerna som genom avtal placerar personal med specialistkompetens inom Hemvärnet. Den personalen har en enklare militär utbildning, och bidrar främst genom sin specialistkunskap inom exempelvis sambandsteknik eller stabsarbete.

De frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till bemanningen av bataljonsstaben och ledningsplutonen är:
Bilkåren = Sveriges Bilkårers Riksförbund, utbildar fordonsförare
FMCK = Frivilliga Motorcykelkåren, utbildar motorcykelordonnanser
FPF = Försvarets Personaltjänstförbund, utbildar personalhandläggare
FRO = Frivilliga radioorganisationen, utbildar signalister
SLK = Riksförbundet Sveriges lottakårer, utbildar stabspersonal

Läs mer om de olika organisationerna på länkarna längst ner på sidan

 

 

Bataljonsstaben

Bataljonsstaben är en samling specialister som stöttar bataljonschefens arbete med att leda och ge stöd till de underordade kompanierna. Arbetet leds av bataljonschefen med stöd från specialisterna i de olika stabsfunktionerna.

Stabens uppgifter

I förenklad form kan man säga att staben är en samling specialister som ger underlag till bataljonschefen så att denne kan fatta rätt beslut, men enklare beslut delegeras direkt till specialisterna som fattar dessa i enlighet med bataljonschefens övergripande beslut.

Staben har främst två uppgifter:
• Skapa underlag för bataljonschefens beslut
• Genomföra bataljonschefens beslut

Verksamheten bedrivs främst från någon av stabens tre ledningsplatser (L1, L2 och L3). L3 är det stationära stabsplatsen som normalt upprättas i en byggnad eller i tält i ett bakre läge som är längre bort från tänkbara fiender, medan L1 och L2 är rörliga (fordonsmonterade) och agerar längre fram i bataljonens verksamhetsområde med täta omgrupperingar i närheten av underställda kompanier. Personalen i bataljonsstaben delas upp mellan de olika ledningsplatserna och tjänstgöringsplatsen kan variera över tiden.

Om bataljonsstaben har lyckats med sin uppgift får underordnade förband rätt beslut i rätt tid och ges förutsättningarna att lyckas med uppgiften.

Stabsfunktionerna

De olika funktionerna i staben samlas i olika sektioner som benämns exempelvis S1 eller S4.

Bokstaven S framför siffrorna anger att staben är en taktisk stab (lägre förband) inom armén (högre staber som leder arméförband kan istället ha G eller J som bokstav före respektive sektionsnummer).
Siffrorna anger vilken funktion stabssektionen har, det vill säga vilka specialister som jobbar inom sektionen. Numret betecknar följande:
1 = personal
2 = underrättelse & säkerhet
3 = operation (taktisk ledning)
4 = logistik / underhåll
5 = planering
6 = signal / kommunikation / IT
7 = utbildning / träning
8 = finans / avtal / juridik
9 = CIMIC (Civil-Military Co-operation), dvs civil samverkan

Organisation i staben

Eftersom hemvärnsbataljonsstaben är relativt liten är visa funktioner samgrupperade enligt följande:
• S1 - Personaltjänst
• S2/9 - Underrättelse/Säkerhet/Information
• S3/5 - Ledning/Samverkan
• S4 - Underhåll
• S6 - Ledningssystem
Som framgår ovan saknas även två funktioner (7 & 8) som finns i större staber högre upp i förbandsstrukturen och därför hanteras på en nivå över bataljon.

Chefsgrupp
• 1 st Bataljonschef (kapten/major) GMU
• 1 st Ställföreträdande bataljonchef (kapten) GMU
Stab
• 1 st Stabschef (kapten) GMU
S 1
• 1 st Personalbefäl chef S1 (fänrik/löjtnant) GU-F, rekryteras av FPF
• 1 st Personalbefäl (1:e sergeant) GU-F, rekryteras av FPF
• 1 st Fältpastor (kapten), icke-kombatant
S 2/9
• 1 st Underrättelse-/säkerhetsbefäl chef S2/9 (fänrik/löjtnant) GMU
• 1 st Underrättelse-/säkerhetsbefäl (1:e sergeant) GU-F
• 1 st Underrättelse-/säkerhetsbefäl (fänrik) GU-F
S 3/5
• 1 st Chef ledningslag/stridsbefäl chef S3/5 (löjtnant/kapten) GMU
• 1 st Chef ledningslag/stridsbefäl (fänrik) GMU
• 2 st Strids-/samverkansbefäl (fänrik) GMU
• 1 st Strids-/CBRN-befäl (fänrik) GMU
• 1 st Fältarbets-/CBRN-befäl (fänrik) GMU
S 4
• 1 st Bataljonskvartermästare chef S4 (löjtnant/kapten) GMU
• 1 st Tekniskt befäl (1:e sergeant) GMU
• 2 st Underhållsbefäl (1:e sergeant) GU-F
• 1 st Läkare (fänrik/löjtnant), icke-kombatant
• 1 st Sjukvårdsbefäl (1:e sergeant) GU-F
S 6
• 1 st Ledningssystembefäl chef S6 (fänrik/löjtnant) GU-F, rekryteras av FRO
• 1 st Ledningssystembefäl (1:e sergeant) GU-F, rekryteras av FRO
• 1 st Ledningssystembefäl/signalskyddschef (1:e sergeant) GU-F, rekryteras av FRO

Personal i staben

Personalen i staben är framförallt officerare, men det finns även ett antal specialistofficerare i form av 1:e sergeanter. En stor del av personalen är specialister och rekryteras från frivilliga försvarsorganisationer.

TJänstgöring för stabspersonalen

Nästan all personalen i ledningsplutonen gör 6 dagars tjänstgöring per år. Undantagna är bataljonschef, ställföreträdande bataljonschef, bataljonskvartermästaren och stabschefen som alla gör 13 dagar per år. Tjänstgöringen sker för personal med 6 avtalsdagar genom en sammanhållen krigsförbandsövning (KFÖ) eller LTÖ (Ledningsträningsövning), vilka hålls vartannat år. Personal med 13 avtalsdagar genomför KFÖ/LTÖ, men deltar även i annan övningsverksamhet som särskild övning befäl (SÖB) och särskild övning förband (SÖF) med övriga delar av bataljonen.

 

 

Ledningspluton

Ledningsplutonens uppgift är att understödja bataljonsstaben i dess arbete. Förenklat uttryckt är ledningsplutonen arbetskraften som får det administrativa inom staben att fungera, exempelvis att ta emot och skicka meddelanden eller skjutsa olika personer till möten, men man stöttar även underordnade kompanier med visst stöd inom ordonnanstjänst och personaltransporter. Det är ledningsplutonen som ger bataljonsstaben förutsättning att bereda och genomföra verksamhet med bataljonen.

Uppgifter för ledningspluton

Till plutonens uppgifter hör bland annat stabstjänst, sambandstjänst, ordonnansverksamhet och transporttjänst, samt andra saker som hör till militär verksamhet som förläggningstjänst, posttjänst med mera.

Personalen i ledningsplutonen fördelas dels på bataljonsstabens ledningsplatser (L1, L2 & L3), men kan även underställas bataljonens kompanier för vissa uppgifter. Transport- & ordonnansgruppens personal rör sig ofta inom hela bataljonens område när de utför transporter mellan bataljonsstaben och de olika kompanierna eller andra staber och civila myndigheter som bataljonsstaben behöver samverka med på olika sätt.

Organisation inom ledningspluton

Ledningsplutonen är organiserad i fyra grupper:
• Chefsgrupp
• Stabsgrupp
• Sambandsgrupp
• Transport- & ordonnansgrupp
Indelningen beror på vilka uppgifter som personerna i gruppen löser.

Chefsgrupp
• 1 st Ledningsplutonchef (fänrik/löjtnant) GMU
• 1 st Ställföreträdande ledningsplutonchef (fänrik) GMU
Hemvärnsstabsgrupp
• 1 st Stabsgruppchef (korpral) GU-F
• 2 st Stabsassisent (korpral) GU-F, rekryteras av SLK
• 3 st Stabsassistent Und (korpral) GU-F, rekryteras av SLK
Hemvärnssambandsgrupp
• 1 st Sambandsgruppchef (korpral) GU-F, rekryteras av FRO
• 1 st Ställföreträdande sambandsgruppchef/driftledning informationssystem (korpral) GU-F, rekryteras av FRO
• 1 st Sambands-/datatekniker (menig) GU-F, rekryteras av FRO
• 1 st Signal-/driftledningsbiträde informationssystem (menig) GU-F, rekryteras av FRO
• 2 st Signalist (menig) GU-F, rekryteras av FRO
Hemvärnstransport- & ordonnansgrupp
• 1 st Transport- & ordonnansgruppchef (korpral) GU-F
• 2 st Motorcykelordonnans (menig) GU-F, rekryteras av FMCK
• 2 st Bussförare (menig) GU-F, rekryteras av Bilkåren

Personal i ledningspluton

Huvuddelen av plutonens personal kommer från de frivilligorganisationer som skriver avtal med Försvarsmakten och Hemvärnet.

Den personal som inte är rent militär (GMU eller annan militär bakgrund) kommer från frivilliga försvarsorganisationer som FRO, FMCK, FPF, SLK och Bilkåren.

Läs mer om några av våra olika befattningar:
• Bussförare
• Motorcykelordonnans
• Signalist
• Stabsassistent
• Underrättelseassistent

Tjänstgöring för ledningsplutonens personal

Personalen i ledningsplutonen gör 4-6 dagars tjänstgöring per år beroende på befattning, vilket sker sammanhängande genom med en krigsförbandsövning (KFÖ) där alla får öva i respektive befattningar.

Utbildning för befattning

Specialister utbildas först via sina respektive organisationer för sin specialistbefattning, för att sedan kunna placeras i Hemvärnet krävs minst en GU-F, men har man sedan tidigare militär erfarenhet genom värnplikt eller GMU behöver man inte gå GU-F. En GU-F är en två veckors utbildning, därefter behöver man gå en introduktionskurs Hemvärn som är en helg, innan man placeras i förbandet.

Rent militär personal utbildas helt inom Försvarsmakten. Har man ingen militär bakgrund behöver man göra GMU, vilket motsvarar 4-11 månader beroende på vald inriktning, därefter genomförs en introduktionskurs hemvärn på en helg innan placering i förband.

Efter antagning till förbandet kan man vidareutbilda sig till nya befattningar inom förbandet, exempelvis att gå från signalist till sambandsgruppchef. Det är också vanligt att tidigare skyttesoldater inom Hemvärnet omskolar sig för befattningar inom ledningspluton.

Utrustning i ledningspluton

Det är ledningsplutonen som tillför materiel till bataljonsstaben. Mycket av ledningsplutonens utrustning är sambandsmateriel i form av radioapparater, antenner, telefoner, datorer, med mera, men det finns även fordon i form av terrängbilar, motorcyklar och lastbilar. Bland utrustningen återfinns radio 146, radio 180, radio 736, DART, motorcykel 258, radioterrängbil 1112, förläggningstält, stabstält, elverk, med mera.

 

 

Gå med i Hemvärnet

Hur går man med?

Är du intresserad av att gå med i Hemvärnet och bli placerad i en bataljonsstab eller ledningspluton kan du börja med att göra en intresseanmälan, skriv gärna in att du vill till oss i fältet för önskemål.

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Är du redan aktiv inom någon av de friviliga försvarsorganisationer som bidrar med personal till Hemvärnet kan du även kontakta din organisation för mer information.

Oavsett vilken väg du går kommer du att få vägledning för att komma rätt i vår verksamhet.

För att bli antagen måste man vara svensk medborgare, ha fyllt 18 år och bli godkänd i en säkerhetskontroll.

Hur vet jag om bataljonsstaben och ledningsplutonen är rätt för mig?

Verksamheten i staben är inte alls som att vara skyttesoldat i något av kompanierna. Vår tjänst innebär att vi kan få röra oss mellan de andra förbanden, men vårt fokus är inte att möta en väpnad motståndare med vapen i hand, utan att administrera och leda verksamheten så att andra kan möta motståndaren i strid eller lösa andra uppgifter på bästa sätt.

Är orsaken till ditt intresse att söka dig till Hemvärnet att du vill skjuta med vapen, gå på spaningsuppdrag eller utföra stridsuppdrag, bör du istället söka dig till något av skyttekompanierna. Du skall dock vara medveten om att en tjänst i bataljonsstaben och ledningsplutonen också innebär en väpnad tjänst (undantaget fältpastor och läkare) också inkluderar stridsutbildning, även om det största inslaget är stabsarbete, transporter och planering.

Om inte rätt befattning finns ledig just nu?

Skulle du vara intresserad av befattningar i vår stab, där vi för tillfället inte har vakanser, finns andra bataljoner med samma befattningar, alternativt kan man söka en motsvarande befattning på något av våra kompanier och vara placerad där tills det blir en position ledig hos oss. Ett alternativ kan också vara att ta en annan befattning hos oss i väntan på att den befattning du är intresserad av blir vakant, exempelvis att vara placerad som signalist, trots att man är kvalificerad att vara sambandsgruppchef.

 


Läs mer

Grundutbildning för Försvarsmakten

GMU
GU-F

Om Hemvärnet och vår verksamhet

Hemvärnet som organisation
Frågor & svar om Hemvärnet
Intresseanmälan Hemvärnet
Befattningsutbildning inom Hemvärnet
Hemvärnshandboken 2016

Frivilliga försvarsorganisationer inom bataljonsstaben och ledningsplutonen

Bilkåren webbsida 
Bilkåren inom Hemvärnet
FMCK webbsida
FMCK inom Hemvärnet
FPF webbsida
FPF inom Hemvärnet
FRO webbsida
FRO inom Hemvärnet
SLK webbsida
SLK inom Hemvärnet

Vår bataljon

25. bataljonen
25. bataljonsstaben & ledningspluton
251. insatskompaniet (Svartlösa)
252. insatskompaniet (Telge)
253. bevakningskompaniet (Huddinge)
254. flyggruppen

Adress:
25. batstaben & lednplut
c/o Livgardet LG
Livgardesgruppen
196 85 KUNGSÄNGEN
Telefon:
08-584 540 00 vx Livgardet
E-post:
25bataljon@hemvarnet.se
Kalender
Tyck till om sidan