Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Klicka här för att läsa mer om 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Rikshemvärnsting 2017

Under den 11-12:e november genomfördes Rikshemvärnsting. Rikshemvärnsting är högsta beslutande instans inom Hemvärnets medinflytande och hålls vartannat år med representanter från landets samtliga hemvärnsbataljoner. Denna gång hölls rikshemvärnstinget i Skellefteå och Taeliehus skickade två representanter till tinget.

Tinget i stort

Rikshemvärnstinget leds av rikshemvärnschefen och rikshemvärnsrådet.

Under tinget väljs det nya rikshemvärnsrådet för kommande tvåårsperiod, samt en valberedning som skall jobba med att finna nya kandidater till rikshemvärnsrådet som väljs vid nästa ting och även revisorer som skall granska verksamheten.

Rikshemvärnstinget behandlar fler olika delar. Den mest omfattande verksamheten är motionshantering, där man i olika utskott hanterar motioner som kommit in från förbandet från hela landet. Arbetet i utskotten syftar till att snabba upp behandlingen i plenum där beslut rörande motionerna tas. Motioner som går igenom blir uppdrag för Rikshemvärnsrådet att jobba med att försöka genomdriva under kommande mandatperiod. Många motioner kan få avslag i senare behandling när rikshemvärnsrådet för samtal med Försvarsmakten och andra instanser.

En annan viktig del på tinget är att avhandla verksamhetsberättelse och bokslut för de senaste två åren. Däribland godkännande av ekonomiskt bokslut och revision. Något som orsakade en den sista-minuten-arbete denna gång, eftersom det saknades en del signaturer innan boksluten till slut blev färdiga bokstavligt talat minut innan det var dags att samlas för att godkänna bokslutet. Det avgående rikshemvärnsrådet redovisade även utfallet av de motioner man fått att i uppdrag av föregående rikshemvärnsting (2015) att jobba med under mandatperioden.

Andra delar av tinget är informationsspridning och utdelning av utmärkelser. De utmärkelser som delas ut på tinget går till personer som verkat för medinflytande inom rikshemvärnsrådet och externa parter som jobbar med Hemvärnet, exempelvis chefer för organisationsenheter (regementen/flottiljer) och myndigheter. Under tinget delades exempelvis Petrimedaljen ut till förvarsminister Peter Hultqvist som besökte tinget som talare och rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg fick den helt nya medaljen Petri-medalj i guld som instiftats under 2017 (fanns tidigare enbart som brons och silver). Bland övriga talare fanns bland annat Överbefälhavare general Micael Bydén som höll tal om läget i Försvarsmakten.

Rikshemvärnstinget är också en träffpunkt där representanter från landets alla hemvärnsförband träffas och umgås. På tinget närvarar också representanter från olika förband och även en del politiker, och större delen av Riksdagens försvarsutskott närvarade på tinget.

Under kvällen hölls en middag med efterföljande dans.

Syfte med Hemvärnets medinflytande

Hemvärnshanboken 2016, avsnitt 9.1 "Syfte med medinflytande"
"Medinflytandet inom hemvärnet ska syfta till delaktighet och möjlighet att påverka Hemvärnets verksamhet och utveckling, vilket syftar till att öka motivationen hos alla hemvärnsoldater.  Soldaternas kunskaper och idéer ska aktivt tas tillvara. Medinflytandearbetet ska börja på soldatnivå inom plutonen, där de flesta idéer uppstår. Ett aktivt ledarskap som inbjuder till kreativitet ska prägla hemvärnsförbandens chefer, vars viktigaste uppgift är att utveckla sin personal. Regeringen har meddelat sin vilja genom hemvärnsförordningen."

Läs mer om medinflytande i HvH 2016

Rikshemvärnsrådet

Rikshemvärnsrådet är den styrelse som väljs att förvalta frågor rörande Hemvärnets medinflytande mellan Rikshemvärnstingen. Rikshemvärnsrådet består av rikshemvärnschefen och 26 förtroendevalde ombud, varav 13 är ordinarie ledamöter och 13 är personliga ersättare för de ordinarie ledamöterna.

Rikshemvärnsrådet hanterar medinflytandeärenden som kommer upp mellan rikshemvärnstingen. Dessa ärenden kan beröra:
- Ekonomi
- Personal
- Rekrytering
- Utbildning
- Fredsuppgifter
- Materiel
- Lokaler
- Organisation

Rådet kan yttra sig för Hemvärnets räkning i frågor från rikshemvärnschefen, rikshemvärnstinget och gällande motioner. Rådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet och därför självständig från övriga Försvarsmakten. Rådet kan självständigt ta kontakt med exempelvis andra myndigheter.

Rådet är även beslutande för några av Hemvärnets högre utmärkelser:
- Hemvärnets kungliga förtjänstemedalj i guld
- Hemvärnets kungliga förtjänstemedalj i silver
- Hemvärnets bronsmedalj med lagerkrans
- Hemvärnets silvermedalj med lagerkrans
- Hemvärnets guldplakett
Rådet kan även nominera till personer för bland annat Petri-medaljerna.

Rådet förvaltar även en del av Hemvärnets tillgångar och verksamhet, däribland:
- Tidningen Hemvärnet
- Hemvärnsmuseet
- Hemvärnslotteriet
- Hemvärnsfonden
- Domänen hemvarnet.se

Ledamöterna kandiderar individuellt och väljs på individnivå, de är alltså inte representanter som väljs via förbanden, utan kandidaterna nomineras fritt och behöver inte sitta i andra lägre råd. Från Taeliehus hemvärnsbataljon finns Mats Thorstensson (omvald för en andra period) som är invald som ordinarie ledamot och Johan Brinck (nyvald) som en av de personliga ersättarna.

Utöver valda ledamöter och rikshemvärnschefen, har rådet även fyra anställda som arbetar på rikshemvärnsavdelningen, inklusive chefsredaktören för Tidningen Hemvärnet.

Läs mer om vilka som sitter i Rikshemvärnsrådet.

Motioner som behandlades

Motionerna som behandlades delades in i olika grupper under rubrikerna: Administration, Ersättning, Materiel, Organisation, Utbildning och Övrigt, där materiel tillhör den absolut mest omfattande gruppen.

Inför rikshemvärnstinget skickar hemvärnsråden vid respektive organisationsenhet (regemente/flottilj) in till rikshemvärnsavdelningen på Högkvarteret. Rikshemvärnsrådet bereder sedan motionerna och skickar ut dom med rikshemvärnsrådet svar där dom rekommenderar bifall, avslag eller besvarar motionen (en text som förklarar varför motionen inte kan röstas igen, vilket kan bero på att den är omöjlig, redan är genomförd eller ligger utanför var rikshemvärnsrådet kan jobba med). Under rikshemvärnstinget behandlas motionerna i utskott som får en eller flera grupper av motionerna. I varje utskott sitter representanter från rikshemvärnsrådet och representanter från rikshemvärnsavdelningen på Högkvarteret som hjälper till att driva och tillföra kunskap i ärendena. Utskottet enas sedan om ett utlåtande som man rekommenderar rikshemvärnstinget att besluta om i plenum. Under förhandlingarna i plenum finns möjligheten att begära ordet om man vill göra avsteg från rikshemvärnsrådets yttrande eller utskottets yttrande och förespråka beslut i en annan riktning.

I skrivande stund har protokollet från rikshemvärnstinget inte kommit, och vi avvaktar med att redogöra för utfallet. Men bataljonens ombud vände förslag från både rikshemvärnsråd och behandlande utskott, bland annat att ge avslag på motioner om bildförstärkare till Hemvärnet, och fick församlingen i plenum att rösta för att rikshemvärnsrådet under 2018-2019 skall verka för att Hemvärnet tillförs moderna bildförstärkare.

Inkomna motioner

ADM 01A Hantering av nyrekryterad avtalspersonal
ADM 01B Hantering av nyrekryterad avtalspersonal
ADM 02A Försvarsmaktslegitimation
ADM 02B Tjänstelegitimation
ADM 03 Byt beteckning på hemvärnsombudsmannen
ADM 04 TEID-kort
ADM 05 Struktur Materielansvar FM-FFK
ADM 06 Verifierat inkomna intyg och dokument vid rekrytering
ERS 01 Ersättning enligt SGI till make/maka/sambo
ERS 02 Instruktörsarvode
ERS 03 Dagpenning utbetald för utlandsboende Hemvärnssoldater
ERS 04 Bidrag för datastöd till tjänstens administrativa sysslor
ERS 05 Ersättning hundekipage i förbandsreserven
ERS 06 Dagersättning Hv-soldat och rekryt vid GU
ERS 07 Översyn av befattningsersättningen
ERS 08 Avskrivning av studielån för soldater i Hemvärnet
ERS 09 Förtydligande ang dagpenning för in/utryckningsdag på lör, sön
MTR 01A Tillförsel av passiv mörkermateriel i form av monovar.
MTR 01B Mörkerhjälpmedel
MTR 01C Mörkermedel
MTR 01D Personligt mörkermateriel
MTR 01E Mörkerhjälpmedel/bildförstärkare till Undkompaniernas fordonsförare
MTR 01F Buret mörkerhjälpmedel/bildförstärkare
MTR 01G Ny mörkerutrustning
MTR 02A Knäskydd
MTR 02B Knäskydd
MTR 03A Materialfördelningsorder och bataljoners uppgifter
MTR 03B Säkra förrådsställd materiel
MTR 04A Transportkapacitet till kompanierna
MTR 04B Lastfordon
MTR 04C Ökad lastkapacitet
MTR 04D Flaklastbil
MTR 05A Granattillsats till Ak4B
MTR 05B Granattillsats till Ak4B till på gruppnivå
MTR 06A Nytt handskydd till AK4B så att man kan montera handtag, lampa mm
MTR 06B Benstöd för Hemvärnets skarpskyttar med vapensystem AK4
MTR 06C Kolv och säkerhetsomställare till Ak4 B
MTR 07A Magasinsfickor avsedda för hemvärnets vapen.
MTR 07B Magasinsfickor som är anpassade för 7.62 magasin
MTR 08A 4st varselvästar per fordon
MTR 08B Reflexvästar
MTR 09 Fullgott taktiskt samband.
MTR 10 Ledningsfordon
MTR 11 Fordonsantenner till plutoner i insatskompanier
MTR 12 Rödpunktsikt tex Aimpoint till KSP 58B
MTR 13 Nya maskeringsnät – IR
MTR 14 Eftersökspaket
MTR 15 Utveckla ledningsförmåga Bataljon
MTR 16 Kroppsskydd 94 till alla insatsförband
MTR 17 Metodförsök av fältlastning av RU-materiel
MTR 18 Tilldela snödräkten till hemvärnet
MTR 19 Flygradio, samband
MTR 20 Utveckling tilldelning snöblad – Bv206
MTR 21 Varselväst för sjukvårdspersonal inom försvarsmakten
MTR 22 Terrängsläp bandvagn för HVs insatsplutoner
MTR 23 Ledningsfordon till Bv pluton.
MTR 24 Modernisering av kokvagn 112 MT
MTR 25 Känga M90 med stål hätta
MTR 26 Ny personlig trafikpostutrustning
MTR 27 Fästen till RA180 till Bandvagn
MTR 28 Elverk från bensin till diseldrivet
MTR 29 IGR till bevakningskompanierna
MTR 30 Ny MC-hjälm till MC-förarna
MTR 31 Reservdelar till Hemvärnsbåtkompanierna
MTR 32 Kompaniledningsfordon för Hemvärnets Båtkompanier
MTR 33 Hemvärnsmusiker utrustas med Paradkänga
MTR 34 Fasta läskstänger med rengöringssats för patronläge
MTR 35 Utrusta förband med hjärtstartare
MTR 36 Ny ändamålsenlig trafikregleringsutrustning
MTR 37 Vattenförvaringe Hv-undgrupperna
MTR 38 Tillför spineboard till hemvärnet.
MTR 39 Mekanikeroverall/skyddsoverall
MTR 40 Vindmätare till CBRN-plutonerna
MTR 41 8cm GRK till de marina Hemvärns Bataljonerna
MTR 42 Väska avsedd för sjv.mtrl till samtliga hemvärnssoldater
MTR 43 Digialkamera kompatibel med O-platskikare till HvUnd
MTR 44 Pv-Förmåga
MTR 45 HvUndkompanierna utrustas med O-platskikare
MTR 46 På plutons nivå införs ett logistikfordon
MTR 47 Extra bärsäck
MTR 48 Kommunikationsmedel kompanitross
MTR 49 Flygbesättningars Flygstidsuniform kompletteras med Flygoverall.
ORG 01 Fler stabsass
ORG 02 Vakt o eskorttropp
ORG 03 Kontraktsdagar båtpluton
ORG 04A Gör om bevakningskompanierna till insatskompanierna
ORG 04B Bevakningsavtal
ORG 04C Ändring organisation Bevakning/Insats.
ORG 05 Likställ bevakningskomp.ledn o insatskomp.ledn avseende avtalsdagar
ORG 06 Förstärkningsenheter till HV bataljoner
ORG 07 Ställföreträdande C kokgrupp
ORG 08 Ställföreträdande C packgrupp.
ORG 09 Egrupp
ORG 10 Omorganisation Stab och Tross
UTB 01 Erbjud FHS Grundkurs i Krigsvetenskap 30 hp till Hv-befäl
UTB 02 Förmåga att hantera störningar enl. Shannon & Weavers modell
UTB 03 Hv-rekryt anlägger kragspeglar Hv samt bär Hv-basker under GU.
UTB 04 Flygtjänstrelaterad gruppchefsutbildning för flygförband i HV
ÖVR 01 Bronsmedaljers bärande
ÖVR 02 Rutinmässiga hörselkontroller av hemvärnspersonal
ÖVR 03 Inkludera HV-personal till FM tjänstgöringsmedalj för rikets försvar
ÖVR 04 Möta det ökade hotet från drönare
ÖVR 05 ”Uniform på jobbet dagen”

Läs mer om respektive motion på hemvarnet.se

Här hittar du protokollet från Rikshemvärnstinget 2017

Uppdaterad*: 2018-10-29

2019-03-05

Taeliehus deltog i rekryteringsdag på Södertörns Högskola

Läs artikeln

2018-11-24

Tjänstgöringsmedalj införs i Hemvärnet 2019

Läs artikeln

2018-11-12

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Läs artikeln

2018-10-29

Taeliehus stärker sin rekryteringsförmåga

Läs artikeln

2018-07-14

Familjeutflykt till Arsenalen

Läs artikeln

2018-06-06

Uppvisning i Hågelbyparken under nationaldagen

Läs artikeln

2018-02-03

Kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2017-11-12

Rikshemvärnsting 2017

Läs artikeln

2017-10-28

Taeliehus deltog i Livgardets Hemvärnsråd i Falun

Läs artikeln

2016-10-02

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2016-05-08

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Läs artikeln

2016-04-09

Kompetensprov Ak4 B lördag 9/4 2016

Läs artikeln

2016-04-03

Inskjutning Ak4

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan