Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Klicka här för att läsa mer om 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Torsdag den 9:e november arrangerade Stockholms veteranförening (hemvärnsveteraner) ett seminarium där rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg berättade om sin syn på Hemvärnet och dess framtid. Uppenbart under föredraget är att Stefan har en tydlig vision av vad han vill att Hemvärnet skall bli i framtiden, men också en uppfattning om hur han skall komma dit.

Vem är Stefan Sandborg

Stefan är 48 år och bor i Stockholmsområdet med familj. Han började sin militära karriär på I4 i Linköping, där han blev kvar fram till 1997, varefter han tjänstgjorde för på Livgardet som disponent och senare vid stridsfordon 90 kompaniet: Han har även gjort två utlandstjänster (Kosovo och Afghanistan) med Livgardet. Chefsprogrammet har Stefan läst med ett år i Sverige och två år i Norge, innan han blev operationsledare på arméstaben. Senare blev han brigadchef för 2. brigaden och truppförde i den rollen under försvarsmaktsövningen Aurora, och brigadchefsrollen var hans senaste tjänst innan han övergick till Rikshemvärnsavdelningen vid årsskiftet för att lära upp sig inför rollen rikshemvärnschef.

Hemvärnet i nuläget

Hemvärnet utgörs idag av 40 hemvärnsbataljoner som utgör 46 % av försvarsmaktens personal.
Inom de 40 bataljonerna finns 3 bataljoner med marina uppgifter och 10 med kustnära uppgifter, det finns även funktionsförband för CBRN, granatkastare, pionjärer, trafikplutoner, TOLO-grupper, ledningsplutoner för militärregion och underrättelsekompanier i varje militärregion, samt 25 musikkårer utspridda över landet.

Det finns nästan 22 000 hemvärnsavtal tecknade, varav 12 % är kvinnor.
För att stötta de frivilliga finns 521 personer anställda vid utbildningsgrupper, Hemvärnets stridsskola och rikshemvärnsavdelningen.
Normalt gör Hemvärnet 50 000 timmar med insatser till stöd för civila samhället, under 2018 har man redan gjort över 223 000 timmar.
Stefan är positiv till att Hemvärnet stöttar det civila samhället, men vill inte att det skall ske på bekostnad av uppgiften kring väpnad konflikt. Han är bland annat kritisk till att Försvarsmakten ibland anställer hemvärnspersonal för uppgifter som skall lösas av fast anställd personal, vilket vid för stort tidsuttag riskerar att minska möjligheterna att engagera hemvärnspersonalen för verksamhet kopplade till krigsuppgifterna. Han är inte nöjd med dagens kontraktsuppfyllnad, och ser personalförsörjningen som en av de mest prioriterade uppgifterna.
Stefan uttryckte vikten av att av personalvård, och jämförde med att felbehandla personalen så den slutar, med att aktivt förstöra förbandets materiel. En  åsikt som beskrivs tydligt i citatet:
”Att misshandla personalen är sabotage mot förbandet.”

Hemvärnets främsta uppgifter är att skydda, bevaka och ytövervaka flygvapnets och marinens anläggningar, samt Försvarsmaktens sensorer (exempelvis radaranläggningar. De är de viktigaste funktionerna för att skydda landet vid ett annalkande hot, och har precis som Hemvärnet 24 timmars beredskap.
I detta arbete är Hemvärnets höga beredskap en central faktor, och Hemvärnet skall kunna agera med vissa förmågor inom 6 timmar och vara fullt mobiliserade inom 24 timmar. Därefter skall förbanden kunna lösa uppgifter i minst 90 dygn.

Förändringar i närtid

2019-01-01: Hemvärnet ges försvarsgrensliknande förutsättningar
2019-05-14: Försvarsberedningen lämnar förslag för utvecklingen 2021-2025
2019-12-31: Alla funktionsförbanden för transport, CBRN, pionjär, underrättelse och TOLO skall vara operativa
2020-01-01: Militärregionerna blir underordnade Rikshemvärnschefen
2020-01-01: Militärregionerna blir organisationsenhet (OrgE) för Hemvärnet (istället för regementena), och utbildningsgrupperna underställs chefen för militärregionen
2020: Alla funktionsförbanden för granatkastare skall var operativa
2020: Nytt försvarsbeslut (FB20) om inriktning för Försvarsmakten
2020: Halva Hemvärnet deltar i försvarsmaktsövningen (FMÖ) Aurora 2020

Den organisationsförändring innebär i praktiken att rikshemvärnschefen går från att vara en fredstida befattning med utbildningsansvar, till att bli överordnad militärregionstaberna som har ansvar för militära operationer inom sin region. Militärregionstaberna som i krig skall leda hemvärnsförbanden, kommer efter förändringarna också få ansvar för fredstida verksamhet och utbildning av Hemvärnet. Hemvärnet får därmed samma ledning i krig som i fred.

Rikshemvärnschefens framtidsvision för Hemvärnet

Hemvärnet skall anpassas mer mot krigets krav avseende organisation och materiel, och vill ha en större likhet mellan krig, kris och fred för ökad operativ effekt. Krigsplaneringen skall också tryckas ned i organisationen för att öka beredskapen och för att fler skall kunna agera även om högre chefer inte är på plats. 

Organisationen skall ha lika många bataljoner, men en ökning av personalstyrkan inom Hemvärnet med 20 %.
Personalmässigt vill rikshemvärnschefen att vi blir bättre på att behålla och återrekrytera personal, med målet att minst 85 % förbandsuppfyllnad. Samtidigt vill man att minst 85 % av personalen skall ha gjort kontraktsuppfyllnad och 100 % av personalen skall vara förordnade skyddsvakter (även frivilligpersonal som gått GU-F).

Som en viktig faktor för att ge förbanden bättre förutsättningar, vill Stefan avlasta chefernas administrativa börda, i syfte att chefer skall kunna fokusera mer på personal och planering. Här finns exempelvis målsättningar att ändra rutinerna vid antagningsförfarande av ny personal, så att olika uppgifter kan fördelas på fler personer inom förbandet.

För att driva utvecklingen vill man öka det internationellt samarbete med våra grannländer inom Norden och Baltikum, bland annat för att etablera samarbete mellan gränsförband redan i fredstid.
En hemvärnsstudie med fokus på att bevaka, skydda, försvara, ytövervaka och störa skall genomföras för att titta på hur Hemvärnet skall utvecklas. Som en del i detta ser rikshemvärnschefen att Hemvärnsförbanden vid en markinvasion skall kunna agera på djupet av fientligt område för att där störa motståndarens verksamhet – men fokus kommer fortsatt vara på att skydda, bevaka och ytövervaka och agera inom ramen för Skyddslagen.

Stefan vill tillföra Hemvärnet ökade förmågor genom ökad eldkraft, utvecklad bevakningsförmåga, utvecklad ledningsförmåga. Utökat antal av nu existerande funktionsförband. På önskelistan finns även nya förmågor som sjömineringsförmåga, enklare luftvärn, militärpolis och avancerad eldledningsförmåga, samt en teknisk förbättring av förbandens utrustning och eliminering av materielbrister.

Av: Ahlgren, Pär <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2018-11-15

2019-03-05

Taeliehus deltog i rekryteringsdag på Södertörns Högskola

Läs artikeln

2018-11-24

Tjänstgöringsmedalj införs i Hemvärnet 2019

Läs artikeln

2018-11-12

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Läs artikeln

2018-10-29

Taeliehus stärker sin rekryteringsförmåga

Läs artikeln

2018-07-14

Familjeutflykt till Arsenalen

Läs artikeln

2018-06-06

Uppvisning i Hågelbyparken under nationaldagen

Läs artikeln

2018-02-03

Kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2017-11-12

Rikshemvärnsting 2017

Läs artikeln

2017-10-28

Taeliehus deltog i Livgardets Hemvärnsråd i Falun

Läs artikeln

2016-10-02

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2016-05-08

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Läs artikeln

2016-04-09

Kompetensprov Ak4 B lördag 9/4 2016

Läs artikeln

2016-04-03

Inskjutning Ak4

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan