Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Klicka här för att läsa mer om 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Tjänstgöringsmedalj införs i Hemvärnet 2019

I september beslutade Högkvarteret om att instifta en ny medalj för Hemvärnet, som kommer börja delas ut under 2019. Utdelningen kommer innebära att 2019 blir ett av de medaljtätaste åren inom Försvarsmakten i och med att runt hälften av Hemvärnets personal redan uppfyller kriterierna för medaljen och kommer därmed innebära att ungefär var fjärde person inom Försvarsmakten får rätt till medaljen

Beslut och innebörd

Beslut

Högkvarteret har beslutade 2018-09-27 att godkänna en tjänstgöringsmedalj för Hemvärnet, som motsvarar tjänstgöringsmedaljen för GSS.
Medaljen ersätter delvis dagens tjänstgöringstecken, som frånsett två valörer kommer fasas ut.

Överbefälhavaren har därmed beslutat att hemvärnssoldater på samma sätt som anställda gruppbefäl, soldater och sjömän ska tilldelas tjänstgöringsmedalj, som där med blir ytterligare en anpassning där tjänstgöringsformerna hanteras mer likartat.

Det nya beslutet innebär att från 1:a januari 2019 delas tjänsteårstecken endast ut till hemvärnssoldater efter 5 års tjänstgöring, därefter ersätts tjänstgöringstecknet av en medalj efter 10 års tjänstgöring. Nya medaljer delas sedan ut efter 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60,70 och 75 år.

Medaljerna kommer vara bronsmedaljer, pläterade med silver och guld utifrån valör. Från 30 års tjänstgöring kommer medaljen även vara emaljerad. Vid årtalen 15, 25, 40, 50, 60, 70 och 75 kommer årtalen anges på bandet i samma valör som medaljen.

Försvarsmakten kommer inte tillhandahålla miniatyrmedalj, utan det får inskaffas för egna medel via andra kanaler.

För ungdomsverksamhet inom Hemvärnet kommer tjänsteårstecknen vara kvar, och då används även 3-årsmärke i brons tillsammans med 5-årsmärket i silver.


Tjänsteårstecken i brons och silver kommer finnas kvar för hemvärnsungdom.

Innebörd

Eftersom en så pass stor del av Försvarsmakten från och med 2019 kommer få rätt att bära medaljen, innebär det att det kommer bli en av de vanligaste medaljerna inom Försvarsmakten, och överträffas sannolikt avseende medaljer i band bara av värnpliktsmedaljen / grundutbildningsmedaljen.

Tilldelningen är retroaktiv för hemvärnssoldater med aktivt kontrakt, innebärandes att de som är aktiva och sedan tidigare uppfyller kriterierna kommer få medaljen utdelad genom respektive organisationsenhet. Tilldelning sker då av den högsta utmärkelsen individen uppnåt.

Eftersom banden är identiska, och de olika valörerna avgörs av medaljen och i vissa fall tilläggssiffror, kommer antagligen siffror (i guldfärg) förekomma även på släpspännen för 20 och 30 år, om inga andra direktiv tillkommer. 

Genom beslutet följer man Försvarsmaktens anvisningar att inte använda bronsmedaljer, en valör som numera avseende nya medaljer reserveras för minnesmedaljer och kampanjmedaljer. 

En förändring jämfört tjänsteårstecknen blir härvid att man vid 10 års tjänstgöring fortfarande har valören silver (mot dagens guld), men då monterad i band.
En annan förändring är att emaljerade märken börjar först vid 30 år, mot dagens tjänstgöringstecken (utan band) som är emaljerad från 15 år.

Ytterligare en förändring är att årtalen 35, 45, 55 och 65 försvinner. En viss nackdel eftersom personal som överväger att sluta kan tappa incitamentet i att uppnå nästa nivå på utmärkelsen innan man avrustar, då avstånden mellan nivåerna ökar efter 30 år.

Vid tilldelning av tjänsteårstecken räknas idag tid som ungdom, extra hemvärnssoldat, ordinarie hemvärnssoldat och hemvärnsveteran ihop, vid avbrott i hemvärnet räknas tid före och efter avbrott ihop. Det är inte heller någon skillnad utifrån antal tjänstgöringsdagar per år utifrån kontrakt, utan fullgjort kontraktsår räknas likvärdigt vid utdelning. I direktivet anges inga ändringar i detta förfarande, och att "75" förekommer som högsta valör kan tyda på att det kommer bestå, eftersom den är omöjlig att nå utan att räkna veteranår och svårare att uppnå utan att räkna ungdomsår (räknas ungdomsår från 15 års ålder och obruten kontraktstid med fullgjorda kontrakt kan man få 75-årsmedaljen tidigast vid 90 års ålder).

Utdelning av medalj skall åtföljas av diplom. Skaffat man medaljen själv (exempelvis retroaktivt) ges inget diplom.

Eftersom Hemvärnets personal idag har en tjänstgöringstid på i snitt dryga 10 år, innebär det att ungefär hälften av dagens personal kommer få Hemvärnets tjänstgöringsmedalj. Det innebär tillika att en fjärdedel av Försvarsmaktens personal kommer ha rätt att bära medaljen.

Personal som ej lägre har aktivt hemvärnskontrakt, men tidigare har tjänstgjort i Hemvärnet och då förtjänat tjänstgöringstecken, får mot egen kostnad införskaffa medaljen.
Personal som förlorat sin medalj får införskaffa ny medlalj till egen kostnad, då utan nytt diplom.

Medaljen delas inte ut till anställd personal som yrkesofficerare eller civilanställda, som får andra utmärkelser för sin statliga anställning.


Tjänsteårstecken från 10 år och uppåt kommer utgå och successivt ersättas av tjänstgöringsmedaljen.

Bärande

Enligt Uniformsbestämmelser Försvarsmakten (UniBest FM) 2015, avsnitt 9.1.8 bärs medaljer enligt följande:

 • Medaljer bärs normalt inte till fältuniform, annat än vid tilldelningstillfället, eller när fältuniform används som fältparaddräkt.
 • Medalj i originalutförande bärs till högtidsdräkt (A1), trupparaddräkt (A2), samt på order till fält-/sjöparaddräkt eller på order till dagligdräkt (C1) vid nationella högtider
 • Medalj i miniatyr bärs till stor mässdräkt (B1) och liten mässdräkt (B2)
 • Släpspänne (kort bit av medaljbandet, utan medalj) bärs till dagligdräkt (C1), vardagsdräkt (C2) och arbetsdräkt (grön / blå)

 

Bär man flera medaljer finns följande direktiv i UniBest 2015:

"9.1.4 Generella anvisningar för bärande
Utmärkelsetecknen anges i regel inom sin respektive kategori och grupp efter den tidpunkt de instiftades, vilket även är den ordning i vilken de ska bäras. Inom samma kategori ska utmärkelsetecken i guld dock bäras till höger om utmärkelsetecken i silver och silver till höger om brons. Järn kan vara högsta valör inom vissa utmärkelsetecken.
I det fall utmärkelsetecken i olika valörer inom samma utmärkelse mottagits, bärs endast den högsta innehavda valören.
Medalj med svärd bärs före medalj utan svärd oavsett valör och får dubblera medalj utan svärd oavsett valör.
Den som tilldelats en medalj i kategori K ska vanligen inte bära medalj från kategori L från samma organisation (även om det är olika medaljband).
 "

För ytterligare information, se UniBest FM 2015.

I relation till andra medaljer bärs den nya medaljen som är en statlig medalj i kategori I (övriga statliga utmärkelser) med instiftningsår 2018 förenklat enligt nedan:

Till vänster* om (efter):

 • Försvarsmaktens förtjänstmedalj (utdelad som krigsdekoration)
 • Försvarsmaktens medalj för sårade i strid
 • Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst

Utifrån valör (guld eller silver), sist inom respektive valör bland följande utmärkelser inom kategori I:

 • Försvarsmaktens förtjänstmedalj
 • Försvarsmaktens värnpliktsmedalj
 • Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj
 • Försvarsmaktens reservofficersmedalj
 • Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar

Till höger* om (före):

 • Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar (brons)
 • Försvarsmaktens medalj för internationella insatser
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj
 • Patriotiska Sällskapets medalj
 • Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj
 • Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga medalj
 • Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj
 • Försvarutbildarnas förtjänstmedalj
 • Försvarsutbildarnas länsförbunds förtjänstmedalj
 • Frivilliga Radioorganisationens förtjänsttecken
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj
 • Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänsttecken
 • Svenska Röda Korsets förtjänsttecken
 • Hemvärnets Gustaf Petrimedalj
 • Hemvärnets silvermedalj
 • Hemvärnets bronsmedalj
 • Svenska minnesmedaljer
 • Kungliga Nederländska Förbundets för fysisk fostran kors (Nijmegen)
 • Missionsmedaljer (FN, NATO, EU)

(* Avser bärarens vänster / höger, vilket innebär betraktarens motsatta.)

Har man flera valörer av samma medalj (i det här fallet exempelvis 10, 15 och 20 år) bär man bara den högsta valören, det vill säga bara den senaste medaljen.

För att få hjälp med placering av dina egna medaljer, använd sidan medalj.nu genom att där söka upp dina utmärkelser och lägga till de utmärkelser du själv har för att få se monteringsordning med släpspännen.

 

Beslut och direktiv för medaljen

----------------------- Beslut om Hemvärnets tjänstgöringsmedalj -----------------------

FÖRSVARSMAKTEN
Högkvarteret

Beslut

Datum
2018-09-27

Beteckning
FM2017-17850:2

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

Bakgrund

Rikshemvärnsrådet har uppmärksammat att FM har infört en tjänstgöringsmedalj för GSS och utmärkelseutskottet har utrett om Hemvärnets tjänsteårstecken ska föreslås utgå till förmån för ett system med tjänstgöringsmedaljer. PROD RIKSHV har lämnat utmärkelseutskottets förslag till PROD UTB för beredning varefter ärendet har återförts till PROD RIKSHV.

Bedömning

Utmärkelseutskottets förslag

Tjänsteårstecken m/43 i brons och silver föreslås behållas för ungdomsverksamhet (3 resp. 5 år, 5 årstecknet används även för vuxna). Övriga tjänsteårstecken utgår. 

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj införs med tjänstgöringstecknet som förebild för medaljen. Medaljen bör förekomma i tre olika valörer och tjänsteår bör kunna utmärkas i enlighet med tidigare tjänsteårsmärken.

PROD UTB och PROD RIKSHV bedömning

Utmärkelseutskottets förslag

Rikshemvärnsrådets förslag bedöms i huvudsak vara i linje med den utveckling av utmärkelsetecken som ligger i tiden. Rikshemvärnschefen bejakar att tjänsteårstecken m/43 i brons och silver (3 resp. 5 år för ungdomsverksamhet mm) behålls samt att övriga tjänsteårstecken avvecklas.

Övriga tjänstgöringsmedaljer inom FM

FM använder idag tjänstgöringsmedaljer för:

 • Totalförsvarspliktiga som fullföljer GU och kan krigsplaceras eller skriva avtal med hemvärnet (Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj i silver).
 • Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (Försvarsmaktens medalj för rikets försvar i brons efter 4 år, silver efter 6 år, guld efter 8 år och guld med tre kronor på medaljbandet efter 12 år). De relativt korta tidsintervallen är kopplat till att anställningen är maximalt 16 år.
 • Reservofficerare (vid anställningens avslutande tilldelas Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver, eller i guld om anställningen varit längre än 20 år).

Yrkesofficerare och civila arbetstagare belönas i enlighet med gällande förordning efter 30 år i statlig tjänst med regeringens medalj för nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

Utmärkelsetecknet utformas med tidigare tjänsteårstecken i guld som förlaga. Praxis inom området är att valörerna brons (undantagsfall), silver respektive guld brukas. Utmärkelseutskottets förslag att använda emaljerat utförande i de två högre stegen möts i detta fall med en indelning i: silver, guld och guld med emalj.

Bandspännen används idag på medaljen för internationella insatser och kan även komma att användas på utmärkelser för andra insatser. Hemvärnets tjänstgöringsmedalj bör därför istället förses med tilläggstecken i form av siffror på medaljbandets respektive släpspännets mitt.

Bestämmelser för Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

§1 Grunder

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (HVtjgSM/GM/GMmemalj) är en utmärkelse som tilldelas hemvärnssoldat, hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med gällande hemvärnsavtal samt till den som kvarstår i hemvärnet som hemvärnsveteran. Varje enskild tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för organisationsenhet.

Den som tidigare erhållit hemvärnets tjänsteårsutmärkelse ska tilldelas tjänstgöringsmedalj med siffertillägg motsvarande det tjänsteårstecken som innehas. Utmärkelsen gäller därför retroaktivt.

§2 Utformning 

Medaljen utförs av i tre valörer: silver (försilvrad bronslegering), guld (förgylld bronslegering) och guld med emalj (förgylld bronslegering med skölden emaljerad i blått och med rött i den kungliga kronan). Utmärkelsen utförs i 8:e storleken (33 mm hög). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnets heraldiska vapen. Frånsidan är slät (graveras).


Utförande av medaljen (guld). 

Medaljbandet är gult med ett blått band i vardera kant och i mitten (1/10/13/10/1). På det mittersta fältet fästs tillkommande siffror. Medalj i miniatyr anskaffas inte genom Försvarsmaktens försorg.

Den organisationsenhet som tilldelar medaljen låter gravera frånsidan med hemvärnsbataljonens namn i kortform samt vilket årtal utmärkelsen tilldelades.

Exempel på gravyr:
 13.hvbat
 2018

Tilläggstecken utgörs av försilvrad siffra 1 och 5 samt förgylld siffra 0, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i likhet med de tilläggstecken/siffror som redan är i bruk i FM (på Försvarsmaktens medalj för internationella insatser).

Till medaljen hör ett diplom i form av hemvärnets diplom med rikshemvärnschefens namnteckning i faksimil och plats för kontrasignering av tilldelande chef.

§3 Anskaffning 

Medalj och släpspänne i etui, diplom samt tilläggstecken (försilvrade/förgyllda siffror) anskaffas av respektive organisationsenhet och beställs enligt gällande avtal. Utmärkelsen tilldelas av chef för organisationsenhet och utdelas av denne, eller av denne utsedd, under högtidliga former. Kostnader för utmärkelsen budgeteras i VU processen och relateras till uppdrag för traditionsvård.

§4 Tilldelning

A. Medalj i silver
Tilldelas efter 10 avtalsenliga tjänsteår.

Efter 15 avtalsenliga tjänsteår tilldelas försilvrade siffror som tilläggstecken ”15” för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

B. Medalj i guld
Tilldelas efter 20 avtalsenliga tjänsteår.

Efter 25 avtalsenliga tjänsteår tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken ”25” för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

C. Medalj i guld med emalj
Tilldelas efter 30 avtalsenliga tjänsteår.

Efter 40, 50, 60, 70 respektive 75 avtalsenliga tjänsteår (motsvarande för hemvärnsveteran) tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

D. Retroaktiv tilldelning
Vid retroaktiv tilldelning tilldelas endast den högsta valören som mottagaren kan erhålla.

§5 Förlorad medalj och anskaffning på egen bekostnad

Förlorad medalj återanskaffas genom den enskildes försorg utan ytterligare kostnad för Försvarsmakten. Enskild som uppfyller utmärkelsens kriterier kan anskaffa medaljen på egen bekostnad. Den som anskaffar medalj på egen bekostnad får inte diplom utfärdat.

Samråd

Detta ärende har beretts i samråd med PROD UTB (fv Patrik Laestadius), Rikshemvärnsrådet och PROD RIKSHV.

Beslut

Försvarsmakten beslutar att från 2019-01-01 införa Hemvärnets tjänstgöringsmedalj i silver, guld och guld med emalj med siffertillägg 15, 25, 40, 50, 60, 70 och 75. Utmärkelsen utgör en statlig officiell utmärkelse i kategori I (övriga statliga utmärkelser). Medaljen medges bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer enligt för var tid gällande uniformsbestämmelser. I samband med medaljens instiftande utgår hemvärnets tjänsteårstecken utom för 3 respektive 5 år.

Beslut i detta ärende har fattas av general Micael Bydén. I ärendets slutliga handläggning har deltagit Rikshemvärnsrådets sekreterare, major Mats Jonsson samt Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg. Den sistnämnde tillika
föredragande.

Av: Ahlgren, Pär <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2018-12-06

2019-03-05

Taeliehus deltog i rekryteringsdag på Södertörns Högskola

Läs artikeln

2018-11-24

Tjänstgöringsmedalj införs i Hemvärnet 2019

Läs artikeln

2018-11-12

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Läs artikeln

2018-10-29

Taeliehus stärker sin rekryteringsförmåga

Läs artikeln

2018-07-14

Familjeutflykt till Arsenalen

Läs artikeln

2018-06-06

Uppvisning i Hågelbyparken under nationaldagen

Läs artikeln

2018-02-03

Kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2017-11-12

Rikshemvärnsting 2017

Läs artikeln

2017-10-28

Taeliehus deltog i Livgardets Hemvärnsråd i Falun

Läs artikeln

2016-10-02

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2016-05-08

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Läs artikeln

2016-04-09

Kompetensprov Ak4 B lördag 9/4 2016

Läs artikeln

2016-04-03

Inskjutning Ak4

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan